ikona

Oznamy a novinky

Analytické metódy stanovenia hlavných...
Využitie histologických laboratórnych...
Črevné patogénne baktérie kolované v ...
Kontrola kvality pitných vôd vo vzťah...
Význam počítaných parametrov krvného ...
Skríning rakoviny krčka maternice
Výskyt koliformných baktérií v pitnýc...
Anémia pri terminálnom obličkovom zly...
Možnosti stanovenia antikoagulačného ...
Analýza vybraných chemických ukazovat...
Laboratórna diagnostika potravinovej ...
Vplyv antidepresív na organizmus člov...
Laboratórne vyšetrenia v sekundárnej ...
Laboratórna diagnostika malígnych och...
Analýza dusíkatých látok v zdrojoch p...
Vírusové infekcie dýchacích ciest u d...
Hormóny, ich charakteristika, rozdele...
Význam stanovenia D-Dimérov
Laboratórna diagnostika mykoplazmatic...
Kontaminácia komunálnych odpadových v...
Význam špecifického prostatického ant...
Možnosti prípravy transfúznych liekov...
Výskyt najčastejšie hlásených profesi...
Laboratórne diagnostika infekčnej mon...
Diabetes mellitus-monitorovanie hladi...
Protilátky proti cyklickému peptidu a...
Prínos liquid based cytologickej metó...
Význam stanovenia prostatického špeci...
Význam stanovenia antierytrocytových ...
Význam enzímovo-histochemického vyšet...
Právne, psychologické a sociálne aspe...
Perspektívy uplatnenia sociálneho pra...
Význam pôsobenia sociálneho pracovník...
Význam pôsobenia sociálneho pracovník...
Starnutie populácie ako nepriaznivý d...
Výskyt vertebrogénnzch ochorení u ses...
Informovaný súhlas pacienta v predope...
Pohľad laickej verejnosti na profesiu...
Následná ošetrovateľská starostlivosť...
Prevencia infekcie močových ciest u d...
Psychická záťaž sestier pracujúcich v...
Prevencia pohlavne prenosných ochoren...
Psoriáza z pohľadu ošetrovateľstva
Komunikácia v ošetrovateľstve s hendi...
Manažment zvládania bolesti u onkolog...
Informovanosť verejnosti o kardiovask...
Domáca ošetrovateľská starostlivosť z...
Spokojnosť pacienta s informovanosťou...
Neurologická záťaž sestier pracijúcic...
Manažment času ako prevencia stresu v...
Sters v povolaní ssestry ako faktor o...
Postoj mladých ľudí k problematike - ...
Kvalita života pacientov s neurologic...
Uplatnenie prístupu NAOMI FEIL v v ko...
Práva pacienta pred operačným výkonom...
Vplyv pracovnej záťaže sestry na vzni...
Kvalita života pacientov s osteoporóz...
Inter personálne vzťahy sestier v kli...
syndróm vyhorenia sociálnych pracovní...
Práca s médiami a vzťahy s verejnosťo...
Špecifikácia sociálnej práce so závis...
Analýza príčin neúspešnosti uplatneni...
Pripravenosť osôb s mentálnym postihn...
Chudoba ako sociálny jav v štátoch Eu...
Sociálno-psychologické problémy inšti...
Analýza príčin a dôsledky užívania so...
Vývoj nezamestnanosti po roku 1993 a ...
Kvalita života pacientov s hemo a per...
Extrémizmus na športoviskách-divácke ...
Perametre posudzovania kvality života...
Dobrovoľníctvo v sociálnej práci a do...
Využitie terénnej sociálnej práce v p...
Význam spirituslity pri integrácii ró...
Riešenie sociálnych problémov margina...
Poruchy správania u detí a mládeže, i...
Sociálno-psychologické aspekty adaptá...
Integračný prístup k riešeniu domáceh...
Úloha sociálneho pracovníka v dnešnom...
Vzdelávanie v sociálnej práci a persp...
Administratívny a personálny manažmen...
Možnosti dobrovoľníctva v sociálnej p...
Domáce násilie páchané na ženách a de...
Klasikácia sociálnopatologických javo...
Etická a profesionálna odbornosť soc...
Aktivačné prístupy k osobám s postihn...
Výchova dieťaťa s mentálnam postihnut...
Aociálna práca s nelegálnymi migrantm...
Podstata sociálneho poradenstva pre r...
Obete trestných činov ako klienti soc...
Mladistvý páchatelia terstných činov ...
Práva detí v dokumentoch Európskej ún...
Sociálna práca v rómskej komunite
Vplyv narodenia postihnutého dieťaťa ...
Nezamestnanosť ako globálny problém s...
Sociálna práca s rómskou komunitou
Sociálna práca s osobami s poruchami ...
Adaptácia prijímateľov v zariadeniach...
Alkoholizmus dospievajúcej mládeže
Komplexná rehabilitácia osôb s postih...
Seniori v rodinnom prosterdí a ich ús...
Občianske združenia ako poskytovateli...
Dieťa so zdravotným postihnutím v náh...
Rodinná legislatíva, porovnanie stavu...
Rozvoj komunikačných schopností detí ...
rodina a jej výzman pre dieťa
Sociálna práca s dťmi s poruchami spr...
Problémy súčasnej rodiny a pomoc soci...
Profesionálna rodina jedna z foriem n...
Zmeny životných podmiernok rómskzch k...
Študentská komunita na Slovensku v ap...
Sociálne špecifiká v starostlivosti o...
Možnosti uplatnenia Canisterapie v so...
Sociálna práca v rómskej komunite
Profil sociálneho pracovníka ako medi...
Meranie kvality života seniorov
Násilie páchané na ženách
Úloha rodiny pri rozvíjaní hodnotovéh...
Deti zo sciálne znevýhodneného proste...
Úloha rodiny pri formovaní osobnosti ...
klasifikácia sociálno patologických j...
Rozvoj hygienických a sociálnych zruč...
Sociálna práca-práca či poslanie?
Sociálny pracovník v DSS
Spoločenské a sociálne dôsledky SY CA...
Sociálna práca s disfunkčnou rodinou
Dobrovoľníctvo ako základ práce sociá...
Manželstvo a rodina a ich výzman v sp...
Sociálna práca s drogovo závislými os...
OSOBNOSť SOCIáLNEHO PRACOVNíKA V RÓMS...
Manželstvo a rodina ako celok
Vzťah sociálnej politiky a sociálnej ...
Problémy sociálnej integrácie osôb s ...
Alkoholizmus mládeže ako sociálny pro...
Hospicová a paliatívna starostliovos...
Funkcia opatrovateľa v procese riešen...
Alkoholizmus a jeho dôsledky z aspekt...
Rozvod a jeho vplyv na starostlivosť ...
Sociálna práca v domovoch sociálnych ...
Uplatňovanie etických hodnôt a príčin...
Sociálna práca v oblasti krízovej int...
Kolízny opatrovník, jeho kompetencie ...
Prekážky v komunikácii s klientmi z p...
Charita ako úliha cirkvi
Hodnota rodinz a jej výynam pre spolo...
Ošetrovateľľská starostlivosť o onkoh...
Špecifiká paliatívnej ošetrovateľskej...
Úroveň vedomostí sestier o násilí pá...
Ageizmus-etický problém v ošetrovateľ...
Predchádzanie bolesti u detí pri ošet...
Špecifiká ošetrovateľskej starostlivo...
Pre správne fungovanie systému je potrebné mať povolený javascript! Systém je optimalizovaný pre prehliadače IE7 a vyššie, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safar