ikona

Oznamy a novinky

Nezamestnanosť a jej dopad na obyvate...
Sociálna práca s ľuďmi v terminálnom ...
Sociálna práca s problémovou rodinou
Zvládanie stresu a stresových situáci...
Sociálno - patologické javy v rodine ...
Bezdomovectvo ako sociálny jav na Slo...
Kvalita života seniorov v dennom stac...
Vybrané sociálno patologické javy a i...
Negatívny vplyv médií na rodinu
Spolupráca sociálneho pracovníka s di...
Negatívny vplyv rozvodu na deti
Možnosti riešenia nezamestnanosti dlh...
Sociálne dopady nezamestnaných na súč...
Alkoholizmus ako sociálno-patologický...
Sociálne zariadenia a činnosť Slovens...
Riešenie problémov spojených s chudob...
Sociálno - patologické javy v rómskyc...
Syndróm vyhorenia ako vybraný aspekt ...
Kvalita života seniorov v zariadeniac...
Sociálne zabezpečenie seniorov v DSS
Analýza ekonomických dopadov rozvodu ...
Vplyv pohybových aktivít na kvalitu ž...
Uplatnenie mediácie v sociálnej práci...
Sociálna práca a metodika práce so so...
Asertívne riešenie konfliktov v práci...
Sociálna práca s drogovo závislými
Drogová závislosť stredoškolskej mlád...
Vplyv alkoholu a patologického hráčst...
Dôsledky dlhodobej nezamestnanosti a ...
Kvalita poskytovaných sociálnych služ...
Význam terapeutických metód a techník...
Sociálna práca s mladistvými užívajúc...
Rozvod ako sociálny problém a jeho do...
Sociálna práca v rodine s dieťaťom so...
Hodnotenie kvality výučby študentmi V...
Hmotná núdza ako nástroj eliminácie c...
Analýza dôvodov rozhodovania sa pre m...
Novodobé závislosti 21. storočia a mi...
Možnosti uplatnenia sociálneho pracov...
Determinanty terénnej sociálnej práce...
Dopad zadlžovania rodiny na udržiavan...
Úloha sociálneho pracovníka v prevenc...
Paliatívna starostlivosť z pohľadu so...
Dobrovoľníctvo a jeho možnosti v soci...
Možnosti krízovej intervencie v oblas...
Analýza sociálnych problémov rómskych...
Adaptácia jedinca na starobu z pohľad...
Chudoba z pohľadu sociálnej práce
Nezamestnanosť a jej dopad na životnú...
Kriminalita mládeže ako súčasný sociá...
Šikanovanie detí na základných školác...
Sociálna práca v rodine s detskou moz...
Syndróm vyhorenia u sociálnych pracov...
Vplyv prostredia na výchovu dieťaťa p...
Sociálno - patologické javy a ich vpl...
Osobnostné predpoklady sociálneho pra...
Socializácia a sociálna inklúzia róms...
Striedavá osobná starostlivosť - klad...
Kvalita sociálnych služieb, štandardo...
Kompetencie sociálneho pracovníka s p...
Sociálna prevencia šikanovania na zák...
Globalizácia a jej vplyv na vývoj nez...
Kvalita života seniorov vo vybranom r...
Postoj spoločnosti k násiliu páchaném...
Alkoholizmus v rodine a jeho dopad na...
Kvalita života seniorov v domácom pro...
Sociálne problémy súčasnej slovenskej...
Primárna prevencia drogových závislos...
Výskyt CSA a faktory ovplyvňujúce jeh...
Vzťahy a šikanovanie na pracovisku
Syndróm vyhorenia u sociálnych pracov...
Poskytovanie sociálnych služieb a ter...
Efektívna komunikácia dobrovoľníkov s...
Nezamestnanosť ako sociálny problém a...
Možnosti využitia sociálnej pomoci ro...
Sociálne aspekty neúplných rodín a ic...
Násilie v rodine z pohľadu sociálnej ...
Intervencia a prevencia vyhorenia soc...
Voľnočasové aktivity detí v náhradnej...
Terénna sociálna práca s bezdomovcami
Úloha rodiny v starostlivosti o senio...
Nezamestnanosť a jej vplyv na funkčno...
Drogová závislosť mladých ľudí
Výskyt CSA a faktory ovplyvňujúce jeh...
Osobná asistencia ako jedna z foriem ...
Problémy súčasnej rodiny a sociálne d...
Sociálna práca so seniormi v zariaden...
Adaptačné problémy seniorov na ústavn...
Rozpad tradičnej rodiny a jeho dopad ...
Kvalita poskytovaných sociálnych služ...
Vývoj nezamestnanosti na Slovensku po...
Dieťa s autizmom a jeho sociálne pros...
Dopad syndrómu vyhorenia na pracovný ...
Možnosti riešenia nezamestnanosti dlh...
Vybrané rizikové faktory pri liečbe d...
Analýza príčin rozvodovosti v Košicko...
Seniori - ich problémy a potreby
Komunikačné zručnosti ako základný ná...
Andragogika ako prostriedok sociálnej...
Etické problémy a dilemy v sociálnej ...
Psychohygiena v práci sociálnych prac...
Manželstvo a rodičovstvo v kontexte s...
Nezamestnanosť ako negatívny sociálny...
Formy náhradnej rodinnej starostlivos...
Negatívne dopady užívania sociálnych ...
Užívanie alkoholu u mládeže ako sociá...
Podniková sociálna politika
Rodina ako základná bunka spoločnosti
Sociálny pracovník a jeho kompetencie...
Canisterapia a jej využitie v sociáln...
Suicídium ako sociálno - patologický ...
Dobrovoľníctvo v sociálnych službách ...
Osobná asistencia ako prostriedok soc...
Rozvodovosť ako sociálny problém súča...
Sociálna integrácia detí s poruchami ...
Osobnostný rast ako jeden z predpokla...
Životný štýl rómov a problémy ich soc...
Alkoholizmus a jeho dopad na rodinu
Kvalita života seniorov
Prínos dobrovoľníckej práce pre spolo...
Multikultúra v kontexte sociálnej prá...
Kvalita života osôb s viacnásobným po...
Sociálne statusy žien v krajinách tre...
Alkoholizmus a jeho dopad na rodinu
Staroba patrí k životu
Drogová závislosť mladých ľudí
Sociálna práca s osobami bez domova
Sociálne dopady nezamestnanosti na sú...
Sociálna politika podniku v trhovej e...
Seniori a možnosti sociálnych služieb
Sociálne a psychické aspekty spojené ...
Štandardy kvality sociálnych služieb ...
Výskyt CSA a faktory ovplyvňujúce jeh...
Terénna sociálna práca s rómskou komu...
Aktívna politika trhu práce a nezames...
Sociálne dopady nezamestnanosti na sú...
Obchodovanie s ľuďmi ako sociálno-pat...
Činnostná terapia ako podporný činite...
Problémy súčasnej rodiny a pomoc soci...
Chudoba ako fenomén dnešnej doby
Dôležitosť etických princípov v sociá...
Aktívne starnutie seniorov
Závislosť ako sociálno-patologický ja...
História, súčasnosť a perspektívy soc...
Gamblerstvo ako sociálno-patologický ...
Metódy sociálnej práce s klientmi s d...
Špecifická pomoc a úloha sociálneho p...
Intervencie účinnosti sociálneho prac...
Význam dobrovoľníckej práce mladých n...
Psychohygiena ako dôležitá súčasť efe...
Pre správne fungovanie systému je potrebné mať povolený javascript! Systém je optimalizovaný pre prehliadače IE7 a vyššie, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safar